Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

Vítame Vás v internetovom obchode www.giftology.sk. Pred nákupom a využitím našich služieb si prosím pozorne prečítajte nižšie uvedené podmienky a upozornenia.  Tieto obchodné podmienky sú zmluvou medzi Vami ako Kupujúcim a spoločnosťou Giftology, s.r.o. ako Predávajúcim. Zaslaním objednávky a ďalej tiež potvrdením vo webovom rozhraní potvrdzujete, že ste sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámili a súhlasíte s nimi.

 

 1. Základné ustanovenia

 

 1. Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.giftology.sk je spoločnosť:

 

Obchodné meno: Giftology, s.r.o.

So sídlom: Pekná ulica 9331/11, 917 01 Trnava

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č.: 47314/T

IČO: 53 213 424

DIČ:  2121304823

IČ DPH: SK2121304823

 

Bankové spojenie: SK9583300000002601849850

                              FIOZSKBAXXX

Kontaktné údaje

Telefónne číslo:                      + 421 915 767 285

E-mail:                                      hello@giftology.sk

Web:                                          www.giftology.sk

 

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01  Trnava 1
Odbor výkonu dozoru   
tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21,

fax č. 033/321 25 23    

 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava

Zavarská 11, 918 21 Trnava

tel. č. 033 592 2112, 550 1447, 592 2119

email: Riaditel.TT@svps.sk

 

(ďalej len „Predávajúci“ / „Prevádzkovateľ internetového obchodu“)

 

Kupujúci:

Fyzická osoba – spotrebiteľ, ktorá pri uzatváraní a plnení povinností z kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, fyzická osoba – podnikateľ, právnická osoba ktorá uzatvára kúpnu zmluvu prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupnej na internetovej adrese www.giftology.sk (ďalej len „internetový obchod“) a to odoslaním objednávky v zmysle tých V Všeobecných obchodných podmienok.

 

(ďalej len „Kupujúci“)

 

(Predávajúci / Prevádzkovateľ internetového obchodu a Kupujúci sú ďalej spolu označení  ako „Zmluvné strany“)

 

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi Predávajúcim a Kupujúcim pri kúpe tovaru ponúkaného prostredníctvom internetového obchodu Predávajúceho www.giftology.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
 2. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.
 3. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku a platia pre všetky právne vzťahy vznikajúce na základe, alebo v súvislosti s kúpou tovaru objednaného v internetovom obchode Predávajúceho.
 4. Pre nákup alkoholických nápojov je určený minimálny vek fyzickej osoby 18 rokov. Fyzická osoba túto skutočnosť prehlasuje pri vstupe do kategórie firemné darčeky, v ktorej sa nachádzajú alkoholické nápoje a to odkliknutím súhlasu vyskakovacieho okna s nasledovným textom „Obsah kategórie je vhodný iba pre osoby staršie ako 18 rokov. Vstupom do tejto kategórie potvrdzujete, že máte viac ako 18 rokov.

 

 1. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

 

 1. Kupujúci realizuje objednávku tovaru vyplnením objednávkového formulára prostredníctvom internetového obchodu Predávajúceho. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru spôsob platby a doručenia.
 2. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie Kupujúceho o tom, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami.
 3. Okamžite po doručení objednávky zašle Predávajúci Kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú Kupujúci pri objednaní zadal. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky Predávajúceho.
 4. Kúpna zmluva je uzatvorená potvrdením objednávky Predávajúcim na emailovú adresu Kupujúceho (predmetom kúpnej zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného Kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok uvedených v tejto objednávke).
 5. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže Predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená potvrdením Kupujúceho o prijatie tejto ponuky Predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.
 6. Všetky objednávky prijaté Predávajúcim sú pre Kupujúceho záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, dokiaľ nie je Kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky Predávajúcim.
 7. V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane Predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je Predávajúci povinný dodať Kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu. Predávajúci informuje Kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle Kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí Kupujúcim na emailovú adresu Predávajúceho.

 

III. Cena tovaru a služieb

 

 1. Zobrazená cena za tovar v internetovom obchode Predávajúceho, ktorý je prevádzkovaný Predávajúcim obsahuje aj daň z pridanej hodnoty v stanovenej výške podľa platného právneho predpisu Slovenskej republiky. Nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby. Všetky obchodné a iné akcie platia do vypredania zásob, ak pri danom tovare nie je uvedené inak.
 2. V prípade ak Kupujúci objedná viac kusov tovaru ako má Predávajúci reálne k dispozícii na sklade, systéme umožní vytvoriť objednávku, avšak Predávajúci bude Kupujúceho následne emailom alebo telefonicky informovať o dostupnosti a aktuálnej cene žiadaného tovaru. Kupujúcemu je poskytnutá zo strany Predávajúceho možnosť okamžitého expedovania tovaru, ktorým predávajúci reálne disponuje alebo možnosť čakať na dodanie úplného množstva objednaného tovaru.
 3. Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.

 

 1. Zákaznícky účet

 

 1. Na základe registrácie Kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže Kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže Kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.
 2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je Kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je Kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené Kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú Predávajúcim považované za správne.
 3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť, ohľadne informácií potrebných na prístup do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.
 4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.
 5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď Kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, keď Kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy alebo týchto obchodných podmienok.
 6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwérového a softwérového vybavenia Predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwérového a softwérového vybavenia tretích osôb.

                                                                                                                               

 1. Platobné podmienky a dodanie tovaru

 

 1. Cenu za tovar a náklady spojené s dodaním tovaru môže podľa kúpnej zmluvy Kupujúci uhradiť Predávajúcemu nasledovnými spôsobmi:

* bezhotovostne prevodom na bankový účet Predávajúceho IBAN: SK9583300000002601849850 vedený vo FIOBANK ,

* bezhotovostne prevodom na účet Predávajúceho prostredníctvom platobnej brány Global Payments,

* dobierkou v hotovosti pri odovzdaní tovaru.

 

 1. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok Kupujúceho uhradiť kúpnu cenu za tovar Predávajúcemu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet Predávajúceho.
 2. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje Kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.
 3. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri dodaní tovaru Kupujúcemu, pričom jej úplné zaplatenie je podmienkou pre vydanie tovaru Kupujúcemu. Ak Kupujúci kúpnu cenu nezaplatí, Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.
 4. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom výslovne potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.
 5. Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na dodanie tovaru, ktoré znáša Kupujúci, pričom na ich splatnosť a spôsob platenia sa primerane použijú ustanovenia o splatnosti kúpnej ceny, t.j. celkovú cenu tvorí kúpna cena tovaru a náklady za dopravu, dodanie, poštovné a balné a iné náklady a poplatky. Kupujúci je povinný nahradiť náklady na dodanie tovaru aj vtedy, ak odmietne prevziať riadne objednaný a doručený tovar, ktorý nemá žiadne vady.
 6. Tovar je Kupujúcemu doručený:

* na adresu určenú Kupujúcim v objednávke prostredníctvom kuriéra

 

 1. Voľbu spôsobu dodania tovaru vykoná Kupujúci v priebehu objednávania tovaru.
 2. Ak je Predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené Kupujúcim v objednávke, je Kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane Kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 3. Predávajúci vybaví a odošle objednávku do 1-3 pracovných dní odo dňa potvrdenia prijatej objednávky, v prípade ak je tovar na sklade. Predávajúci sa zaväzuje o odoslaní objednávky Kupujúceho informovať.
 4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí Kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
 5. Predávajúci vystaví Kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu Kupujúceho alebo Daňový doklad je priložený k dodávanému tovaru. Prednostne budú faktúry zasielané elektronicky na emailovú adresu. Na vyžiadanie bude faktúra zaslaná spolu s objednávkou.
 6. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú skazu, poškodenie či stratu tovaru prechádza na Kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal Kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.
 7. Kuriérska služba bude vykonávaná prostredníctvom spoločnosti DPD.
 8. V prípade zásielky obsahujúcej alkohol, bude preverený vek osoby preberajúcej zásielku.

 

 1. Odstúpenie od zmluvy

 

 1. Kupujúci – fyzická osoba, ktorá uzavrela kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa:

* prevzatia tovaru,

odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí

* odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy pravidelná opakovaná dodávka tovaru.

Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže Kupujúci využiť vzorový formulár k odstúpeniu od zmluvy poskytovaný Predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle Kupujúci na doručovaciu adresu Predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí Kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.

 

Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy zašle Kupujúci Predávajúcemu na adresu:

Giftology, s.r.o.

Pekná ulica 9331/11

917 01 Trnava

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy na stiahnutie tu.

 

 1. Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:
 • o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a Predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil Kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výkyvoch finančného trhu nezávisle na vôli Predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť v priebehu lehoty pre odstúpenie od zmluvy,
 • o dodaní alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí na výkyvoch trhu nezávislých na vôli Predávajúceho,
 • o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania Kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho,
 • o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní vzhľadom na svoju povahu nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
 • o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodov ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • v ďalších prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení nehorších predpisov.

 

 1. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť Predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru Predávajúcemu, a to i v tom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.
 2. Ak odstúpi Kupujúci od zmluvy, vráti mu Predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenie od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti Kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým Kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.
 3. Ak Kupujúci zvolil iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý Predávajúci ponúka, vráti Predávajúci Kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.
 4. Ak odstúpi Kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je Predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Kupujúcemu skôr, než mu Kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar Predávajúcemu odoslal.
 5. Tovar musí vrátiť Kupujúci Predávajúcemu nepoškodený, neopotrebený a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom originálnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je Predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 6. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje Kupujúceho prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, poprípade spôsobom určeným Kupujúcim.
 7. Pri neprevzatí tovaru cez prepravné spoločnosti si účtujeme manipulačný poplatok vo výške 5 €, z dôvodu vzniknutých nákladov, ktoré si účtujú prepravné spoločnosti pri "vratkách" zásielok.

 

VII. Reklamačný poriadok

 

 1. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že v dobe, kedy Kupujúci tovar prevzal:
 • má tovar vlastnosti, ktoré si Zmluvné strany dojedali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré Predávajúci alebo výrobca popísal,
 • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie Predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa,
 • tovar zodpovedá akosti alebo prevedeniu dohodnutej vzorky alebo predlohy, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
 • je tovar v zodpovedajúcom množstve alebo hmotnosti a
 • tovar vyhovuje požiadavkám platných právnych predpisov.
 1. Ak sa vada prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru Kupujúcim, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť práva z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvadsať štyri mesiacov od prevzatia. Toto ustanovenie sa nepoužije u tovaru predávaného za nižšiu cenu pre vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru pre vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí Kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.
 2. V prípade výskytu vady môže Kupujúci Predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:
 • ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť:
  • bezplatné odstránenie vady tovaru,
  • výmenu tovaru za nový tovar,
 • ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť:
  • primeranú zľavu z kúpnej ceny,
  • odstúpiť od zmluvy.
 1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,
 • ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady,
 • ak nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave,
 • ak nemôže riadne tovar užívať pre väčší počet vád tovaru.
 1. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v sídle podnikania (Pekná ulica 9331/11, 917 01 Trnava). Spotrebiteľ môže reklamáciu uplatniť aj u osoby určenej predávajúcim. Ak reklamáciu spotrebiteľa vybavuje osoba určená predávajúcim, táto môže reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného tovaru, inak reklamáciu postúpi na vybavenie predávajúcemu. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 2. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach vyplývajúcich z vadného plnenia. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z práv vyplývajúcich mu z vadného plnenia si uplatňuje, je Predávajúci alebo ním určená osoba povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vrátane odstránenia vady musí vybaviť ihneď, pričom v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie vrátane odstránenia vady však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a Kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje moment, kedy dôjde prejav vôle Kupujúceho (uplatnenie práva z vadného plnenia) Predávajúcemu.
 3. Predávajúci písomne informuje Kupujúceho o výsledku reklamácie, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 4. Právo z vadného plnenia Kupujúcemu nepatrí, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak Kupujúci vadu sám spôsobil.
 5. V prípade oprávnenej reklamácie má Kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže Kupujúci u Predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby.
 6. Voľbu spôsobu reklamácie a jej vybavenia, ak je viacero možností, má Kupujúci.
 7. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia ust. § 499 až 510, § 596 až 600 a § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

 

VIII. Doručovanie

 

 1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.
 2. Kupujúci doručuje Predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje Kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

 

 1. Mimosúdne riešenie sporov

 

 1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.
 2. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporou z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.skalebo adr@soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
 3. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
 4. Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný Okresný úrad odbor živnostenského podnikania. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení nehorších predpisov.

 

 1. Záverečné ustanovenia

 

 1. Všetky dojednania medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku Kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení nehorších predpisov.
 3. Všetky práva k webovým stránkam Predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží Predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu Predávajúceho.
 4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.
 5. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná Predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.
 6. Znenie obchodných podmienok môže Predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.09.2020

 

V Trnava dňa 01.09.2020

 

 

Späť do obchodu

Vaše skúsenosti